Regulamin konkursu fotograficznego

 I Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Gimnazjum Społecznego MTE.

2.Tematyką zdjęć jest wszystko, co wiąże się z wodą: kropla, strumień, rzeka, wodospad, morze, sporty wodne... Niech woda będzie waszym źródłem inspiracji.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych- uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 3 prace.

6. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG.

7. Format prac:

a) odbitki kolorowe,

b) minimum13x18 cm,

c) niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż itp.

8. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora.

9. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio u p. Beaty Jorgensen.

10. Termin składania prac upływa: 07.09.2014

11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku szkoły oraz na stronie internetowej gimnazjum.


II Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 14 września 2014r.

3. Dwie najlepsze prace zostaną nagrodzone.

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

III Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.

Autor:Beata Jorgensen