Sprawdziany semestralne i roczne

Nasi uczniowie dwa razy w roku przystępują odpowiednio do semestralnych i rocznych sprawdzianów wiedzy, które formułą zbliżone są do egzaminów gimnazjalnych. Terminy ich przeprowadzenia ustala Rada Pedagogiczna do 15 października każdego roku szkolnego. 

 

Sprawdziany semestralne dla klas I-III

  • Przedmioty przyrodnicze ( biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz matematyka – 4 stycznia 2017r. (środa)
  •  Historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski  – 5 stycznia 2017 r. (czwartek)

Sprawdziany roczne dla klas III

  • Język angielski (w ramach zajęć edukacyjnych) 14 marca  2017 r. (wtorek)
  • Przedmioty przyrodnicze ( biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz matematyka –15 marca 2017 r. (środa)
  • Historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski – 16 marca 2017r. (czwartek)

Sprawdziany roczne dla klas I-II

  • Przedmioty przyrodnicze ( biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz matematyka  – 30 maja 2017 r. (wtorek)
  • Historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski – 31 maja 2017 r. (środa)

      Sprawdziany roczne z języków obcych dla klas I-III

  •  Język angielski - (w ramach zajęć edukacyjnych) 1 czerwca 2017 r. (czwartek)
  •  Drugi język obcy – 2 czerwca 2017 r. (piątek)

 

Czas trwania – zróżnicowany, dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce wydłużony zgodnie z zaleceniami;

 sprawdziany z przedmiotów matematyczno -przyrodniczych:

 przedmioty matematyczno- przyrodnicze 90 minut 

 matematyka 90 minut / czas wydłużony

 sprawdziany z przedmiotów humanistycznych: 60 minut

 historia i  historia sztuki / historia i wiedza o społeczeństwie

język polski/ filozofia 90 minut

 sprawdziany językowe:

 90 minut/ 

 Po sprawdzianach zajęcia zgodnie z planem.
 
W dniu sprawdzianów podczas zajęć lekcyjnych nie przeprowadza się sprawdzianów, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy
(dotyczy klas piszących sprawdziany w danym dniu).
 
Terminy mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn.
 

 

 
 

 

Autor:Urszula Kielczewska