Zasady rekrutacji na rok szk. 2017/ 2018


Zasady rekrutacji do klas V-VII na rok szkolny 2017/18

Zgłoszenia kandydatów zainteresowanych rozpoczęciem nauki w Społecznej Szkole Podstawowej  Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w roku szk. 2017/2018 przyjmujemy do 17 marca 2017 r. (formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce „Zgłoszenie kandydata”).

Kandydaci posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce, proszeni są o dostarczenie jej kopii (osobiście lub drogą elektroniczną) do sekretariatu szkoły do dnia 31 marca 2017 roku.

 

Rekrutacja do klasy V i VI

Dla kandydatów do klas V-VI jako formę rekrutacji przewidujemy rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniach 3-10 kwietnia 2017 roku. O szczegółowych terminach poinformujemy rodziców/opiekunów każdego z kandydatów drogą telefoniczną lub mailową.

Rozmowa ma na celu poznanie kandydata, nie sprawdzamy podczas niej wiedzy.

Wyniki rekrutacji do klas V-VI zostaną ogłoszone 24 kwietnia 2017 roku.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna może tworzyć listę rezerwową.

Za przeprowadzenie procesu rekrutacji pobierana jest opłata w wysokości 40 zł. Opłatę należy wnieść do 31 marca 2017 roku na rachunek bankowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego 41 1020 1055 0000 9902 0111 4578 z dopiskiem "opłata rekrutacyjna".

 

 

Rekrutacja do klasy VII

Dla kandydatów do klasy VII jako formę rekrutacji przewidujemy sprawdzian wiedzy.

Odbędzie się on w sobotę 22 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 i będzie trwał 80 minut.

W arkuszu sprawdzianu znajdą się zadania z języka polskiego i matematyki, których treść nie wykracza poza realizowaną obecnie w szkołach podstawowych podstawę programową dla klasy IV – VI z tych przedmiotów.

Zadania na sprawdzianie będą miały charakter zarówno zamknięty, jak i otwarty.

Oprócz wyżej wskazanych typów zadań, w zakresie sprawdzenia wiadomości z języka polskiego, przewidujemy także dłuższą wypowiedź pisemną na zaproponowany w arkuszu temat.

Dodatkowym elementem rekrutacji może być rozmowa kwalifikacyjna.

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Kuratora Oświaty zwolnieni są ze sprawdzianu wiedzy i otrzymują za niego maksymalną liczbę punktów.

Laureaci Konkursu Matematycznego dla uczniów klas VI organizowanego przez Gimnazjum Społeczne MTE, zwolnieni są ze sprawdzianu wiedzy i otrzymują z niego maksymalną liczbę punktów.

O kolejności na liście przyjęć decyduje suma punktów zgromadzonych przez kandydata.

Wyniki rekrutacji do klasy VII zostaną ogłoszone 15 maja 2017 roku.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna może tworzyć listę rezerwową.

Za przeprowadzenie procesu rekrutacji pobierana jest opłata w wysokości 80 zł. Opłatę należy wnieść do 10 kwietnia 2017 roku na rachunek bankowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego 41 1020 1055 0000 9902 0111 4578 z dopiskiem "opłata rekrutacyjna".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 

Autor:Urszula Kielczewska